รายงานตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์

ปีงบประมาณ 2566

- รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)  ดาวน์โหลดไฟล์
- รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2566)  ดาวน์โหลดไฟล์
- รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2566)  ดาวน์โหลดไฟล์
- รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566)  ดาวน์โหลดไฟล์
- รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2566)  ดาวน์โหลดไฟล์
- รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 เมษายน 2566)  ดาวน์โหลดไฟล์
- รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)  ดาวน์โหลดไฟล์

   หลักฐานการดำเนินงานตามตัวชี้วัด