ผู้บริหาร

นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี
นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรีเลขานุการกรม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายราชพล หิรัญรักษ์
นายราชพล หิรัญรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
นายเกรียงไกร ภูมิสิงหราช
นายเกรียงไกร ภูมิสิงหราชผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
นางสาวไตรทิพย์ มณีโชติ
นางสาวไตรทิพย์ มณีโชติ(รก.) ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป
นางอัจฉรา ดาวัน
นางอัจฉรา ดาวันผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี
นายสิริวัฒน์ หญีตสอน
นายสิริวัฒน์ หญีตสอนผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
นายภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล
นายภาคภูมิ อิงคปรัชญากุลผู้อำนวยการส่วนสื่อสารโทรคมนาคม