ยุทธศาสตร์ ศทส.

ความมุ่งมั่นขององค์กร

 For RID

       Reliability         เชื่อถือได้

       Integration       บูรณาการ

       Deployment     ใช้งานได้

วิสัยทัศน์

       “ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเปลี่ยนถ่ายองค์กรสู่องค์กรอัจฉริยะในการบริการ (RID 4.0) ที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย ตามแนวทางมาตรฐานสากล”

พันธกิจ

      • สร้างกลไกการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมชลประทานอย่างมีธรรมาภิบาล ตามแนวทางมาตรฐานสากล
      • บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้เพียงพอ ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
      • พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลที่สามารถสนับสนุนภารกิจขององค์กรได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
      • เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านน้ำของกรมชลประทานที่เป็นมาตรฐานแบบบูรณาการ และสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ทั้งองค์กรอย่างยั่งยืน
      • เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศและการบริการข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว แก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย
      • พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีขีดสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
 

ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

       ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากร และยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้ใช้งานทุกระดับ
       ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและการสื่อสารให้สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และมีมาตรฐาน
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศของกรมชลประทาน เพื่อการบริหารการจัดการน้ำ และการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย แบบมีส่วนร่วม และเพิ่มคุณค่าการบริการแก่ประชาชน
       ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับการบริหารจัดการเพื่อปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลตามแนวทางมาตรฐานสากล
 

เป้าประสงค์

     • ด้านการพัฒนาบุคลากร
         1. เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม
 
     • ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย
         1. เพื่อให้มีระบบสื่อสารระหว่าง บุคลากรในหน่วยงานและ ระหว่างอุปกรณ์/เครื่องมือดิจิทัล ที่สามารถใช้สื่อสารได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
         2. เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เหมาะสม เพียงพอ พร้อมใช้งาน และมีความมั่นคงปลอดภัย
 
     • ด้านการพัฒนาระบบ และบูรณาการข้อมูล
         1. เพื่อพัฒนาระบบคลังข้อมูลกลางด้านน้ำของกรมชลประทาน ครอบคลุมข้อมูลทั้ง MIS และ GIS ที่เป็นเอกภาพ และมีคุณภาพ สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันได้ทั้งองค์กร
         2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจ
         3. เพื่อให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานภายนอกและประชาชน ให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
     • ด้านการบริหารจัดการ IT และบริหารจัดการภายในองค์กร
         1. เพื่อกำหนดทิศทาง และยกระดับการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมชลประทานให้มีความชัดเจน มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล ตามแนวทางมาตรฐานสากล
         2. เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานของกรมในภารกิจสนับสนุนให้เป็นการทำงานบนพื้นฐานดิจิตอล ที่สามารถลดขั้นตอน เพิ่มความรวดเร็ว และความสะดวกในการทำงานทุกที่ ทุกเวลา
         3. เพื่อให้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมชลประทานมีเพียงพอ มีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง และลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน