หน้าที่ความรับผิดชอบ

      หน้าที่ความรับผิดชอบตาม "กฏกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557" ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบงานคอมพิวเตอร์ และเป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของกรม
(3) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบงานคอมพิวเตอร์ของกรม
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบ่งงานและหน้าความรับผิดชอบตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ 60/2558 และ 82/2564 ออกเป็น 5 ส่วน คือ

ส่วนบริหารทั่วไป

             มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

              1) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา การบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป งานสารบรรณ รับ-ส่ง บริการ ค้นหา จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล ร่าง-พิมพ์หนังสือและเอกสารราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนด และระเบียบในการบริหารสำนักงาน

              2) ศึกษา กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบงานการเงินและบัญชี การจัดทำบัญชี การเบิกจ่ายเงิน การควบคุมงบประมาณ การจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน และการบริหารต้นทุนผลผลิตเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

              3) ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ  งานพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง  การบริหารสัญญา การจัดทำบัญชีพัสดุ การจัดทำทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ในฐานะกองผู้ควบคุม การเบิกจ่าย การจัดการคลังพัสดุ การจำหน่าย การบริหารสินทรัพย์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน กฏหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

              4) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน กำกับ ดูแล การบริหารทรัพยากรบุคคล การวิเคราะห์โครงสร้างและอัตรากำลัง การจัดทำโครงสร้างภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนาบุคลากร การพิจารณากลั่นกรองผลงาน การประเมินบุคคล การเลื่อนระดับให้สูงขึ้นและรับเงินประจำตำแหน่ง เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นธรรมและตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

              5) ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

              6) ศึกษา วางแผน กำกับ ดูแล การจัดสวัสดิการภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการเสริมสร้างความผาสุก เพื่อให้บุคลากรทีคุณภาพชีวิตที่ดี

             7) กำกับ ดูแล การจัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการ โดยมีการเตรียมเอกสาร การนำเสนอ การจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียงรายงานต่างๆ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้การบริหารนั้นบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน

             8) ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ การบริหารงานทั่วไปให้แก่บุคลากรในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

             9) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด