หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

นายทรงพล สวยสม
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เบอร์ภายใน 2481, 2488
สายตรง 0-2669-5015
โทรสาร 0-2243-1320

นายราชพล หิรัญรักษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
เบอร์ภายใน 2966
สายตรง 0-2667-0966
VPN 3336

นายเกรียงไกร ภูมิสิงหราช
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (ด้านวางแผนและโครงการ)
เบอร์ภายใน 2288, 2712
สายตรง 0-2241-2274
โทรสาร 0-2243-0966

นางสาวไตรทิพย์ มณีโชติ
ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป
เบอร์ภายใน 2514
สายตรง 0-2243-6970
โทรสาร 0-2243-6933

ฝ่ายธุรการ
เบอร์ภายใน 2312, 2455
สายตรง 0-2241-4785
โทรสาร 0-2243-6933

ฝ่ายบริหารบุคคลและสวัสดิการ
เบอร์ภายใน 2431
สายตรง 0-2241-5158
โทรสาร 0-2243-6933

ฝ่ายการเงินและบัญชี
เบอร์ภายใน 2838
สายตรง 0-2241-4785
โทรสาร 0-2243-6933

ฝ่ายพัสดุ
เบอร์ภายใน 2780, 2614
สายตรง 0-2241-2327
โทรสาร 0-2241-7279

นางอัจฉรา ดาวัน
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี
เบอร์ภายใน 2845
สายตรง 0-2241-7280
โทรสาร 0-2241-7280

ฝ่ายยุทธศาสตร์
เบอร์ภายใน 2516
สายตรง 0-2241-7280
โทรสาร 0-2241-7280

ฝ่ายมาตรฐานเทคโนโลยี
เบอร์ภายใน 2625
สายตรง 0-2669-3975
โทรสาร -

นายสิริวัฒน์ หญีตสอน
ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
เบอร์ภายใน 2779
สายตรง 0-2667-0972
โทรสาร 0-2667-0972

ฝ่ายบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
เบอร์ภายใน 2468, 2842
สายตรง 0-2243-1096
โทรสาร 0-2667-0952

ฝ่ายติดตั้งซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
เบอร์ภายใน 2259, 2987
สายตรง 0-2669-5035
โทรสาร 0-2669-3975

ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์
ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
เบอร์ภายใน 2844
สายตรง 0-2243-6972
โทรสาร 0-2243-6972

ฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
เบอร์ภายใน 2844
สายตรง 0-2243-6972
โทรสาร 0-2243-6972

ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เบอร์ภายใน 2515
สายตรง 0-2243-6971
โทรสาร 0-2243-6962

นายภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล
ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารโทรคมนาคม
เบอร์ภายใน 2244
สายตรง 0-2241-1012
โทรสาร 0-2243-0966

ฝ่ายโทรคมนาคม
เบอร์ภายใน 2965, 2410
สายตรง 0-2243-1097
โทรสาร 0-2243-1097

ฝ่ายติดตั้งและปฏิบัติการสื่อสารที่ 1 (สามเสน)
เบอร์ภายใน 2963
สายตรง 0-2667-0963
โทรสาร 0-2243-1097

ฝ่ายติดตั้งและปฏิบัติการสื่อสารที่ 2 (ปากเกร็ด)
เบอร์ภายใน 593, 467
สายตรง 0-2583-8340
โทรสาร 0-2583-8348

ฝ่ายแผนข่ายสื่อสารโทรคมนาคม
เบอร์ภายใน 2485
สายตรง 0-2243-1097
โทรสาร -