กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

prb com60

01 download

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

  prb com60

01 download

พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

prb com60

01 download