noraset

  คำสั่ง/รายงานการประชุม

  คำสั่ง ศทส. ที่ 6/5/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบและรับรองสิทธิบุคคลในครอบครัวถูกต้อง คำสั่ง ศทส. ที่ 6/2565 เรื่อง ตั้งผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์ หรือสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบติ) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) คำสั่ง ศทส. ที่ 5/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คำสั่ง ศทส. ที่ 4/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินตัวชี้วัดกลางที่ 4 การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยการนำเทคโนโลยีดิจิมาเป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน (Digitalize Process) คำสั่ง ศทส. ที่ ข 6/4/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุการตายของลูกจ้างประจำ และทายาทผู้มีสิทธิ์รับบำเหน็จและเงินมรดก

  รอบรั้ว ศทส.

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png2.png1.png1.png9.png3.png6.png
  13 สิงหาคม 2565