ประกาศและคำสั่งกรมชลประทาน ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 (ดาวน์โหลดไฟล์)

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมชลประทาน พ.ศ. 2565 (ดาวน์โหลดไฟล์)

electronic contact 65

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 104/2565 เรื่อง ระบบสำหรับการปฎิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดาวน์โหลดไฟล์)

electronic contact 65

Infographic ระบบสำหรับการปฎิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

electronic contact 65