คำสั่ง ศทส. ที่ ข 6/5/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุการตายของลูกจ้างประจำและทายาทผู้มีสิทธิรับบำเหน็จและเงินมรดก

k6 5 2566

01 download