คำสั่ง ศทส. ที่ ข 6/4/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

k6 4 2566

01 download