คำสั่ง ศทส. ที่ ข 6/3/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ ประเภทวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

k6 3 2566

01 download