เอกสารเผยแพร่ จากหน่วยงานภายนอก

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ.2566-2570

Wed standard

01 download

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570

Wed standard

01 download

หนังสือกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล

Wed standard

01 download

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Wed standard

01 download

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
เวอร์ชัน 2.0

Wed standard

01 download

นโยบายมาตรฐานแอปพลิเคชั่นภาครัฐสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

Wed standard

01 download

คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน โดย กสทช.

Wed standard

01 download

Smart Social Media รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

Wed standard

01 download

ฉลาดรู้เน็ต

Wed standard

01 download

ฉลาดรู้เน็ต 1

Wed standard

01 download

ฉลาดรู้เน็ต 2

Wed standard

01 download

ฉลาดรู้เน็ต 3

Wed standard

01 download