ผู้บริหาร

นายนรเศรษฐ สองทอง
นายนรเศรษฐ สองทองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายราชพล หิรัญรักษ์
นายราชพล หิรัญรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
นายเกรียงไกร ภูมิสิงหราช
นายเกรียงไกร ภูมิสิงหราชผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
นางเสาวคนธ์ สุขแสวง
นางเสาวคนธ์ สุขแสวงผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป
นางอัจฉรา ดาวัน
นางอัจฉรา ดาวันผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี
นายราชพล หิรัญรักษ์
นายราชพล หิรัญรักษ์(รก.) ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
นายภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล
นายภาคภูมิ อิงคปรัชญากุลผู้อำนวยการส่วนสื่อสารโทรคมนาคม