รายงานตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์

ปีงบประมาณ 2565

- รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)  ดาวน์โหลดไฟล์
- รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 สิงหาคม 2565)  ดาวน์โหลดไฟล์
- รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565)  ดาวน์โหลดไฟล์
- รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565)  ดาวน์โหลดไฟล์
- รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 พฤษภาคม 2565)  ดาวน์โหลดไฟล์
- รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 เมษายน 2565)  ดาวน์โหลดไฟล์
- รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)  ดาวน์โหลดไฟล์

หลักฐานการดำเนินงานตามตัวชี้วัด