คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 808/2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายนรเศรษฐ สองทอง 2.นายปริญญา คัชมาตย์ 3.นายชิตชนก สมประเสริฐ 4.นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร)

moac808 65web

01 download