คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 27/2561 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

27 61

01 download