คำสั่ง ศทส. ที่ 6/7/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ ประจำปี 2565

k6 7 2565

01 download