คำสั่ง ศทส. ที่ 6/6/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ ประเภทวัสดุ ประจำปี 2565

k6 6 2565

01 download