คำสั่ง ศทส. ที่ 6/2565 เรื่อง ตั้งผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์ หรือสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบติ) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6 2565

01 download