คำสั่ง ศทส. ที่ 5/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5 2565

01 download