คำสั่ง ศทส. ที่ 4/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินตัวชี้วัดกลางที่ 4 การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยการนำเทคโนโลยีดิจิมาเป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน (Digitalize Process)

4 2565

01 download