เอกสารเผยแพร่ จัดทำโดย ศทส.

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมชลประทาน

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมชลประทาน

01 download

 

แผนบริหารการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2559

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมชลประทาน

01 download

 

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2556

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมชลประทาน

01 download

 

คู่มือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมชลประทาน

01 download