เอกสารเผยแพร่ จากหน่วยงานภายนอก

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
เวอร์ชัน 2.0

Wed standard

01 download

นโยบายมาตรฐานแอปพลิเคชั่นภาครัฐสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

Wed standard

01 download

หนังสือกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล

Wed standard

01 download

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564

Wed standard

01 download

ร่าง แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565

Wed standard

01 download

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Wed standard

01 download

คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน โดย กสทช.

Wed standard

01 download

Smart Social Media รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

Wed standard

01 download

ฉลาดรู้เน็ต

Wed standard

01 download

ฉลาดรู้เน็ต 1

Wed standard

01 download

ฉลาดรู้เน็ต 2

Wed standard

01 download

ฉลาดรู้เน็ต 3

Wed standard

01 download