รวมแอปพลิเคชัน

wmsc

WMSC

รายงานสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน
* รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
* ข้อมูลน้ำในอ่าง
* ข้อมูลน้ำฝน
* ข้อมูลน้ำท่า
* ข้อมูลการเกษตร

googleplay
appstore
wmsc

SWOC PR

แอปพลิเคชันการรายงานสถานการณ์น้ำแบบการมีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือสำหรับรายงานสถานการณ์น้ำทั้งจากสถานีตรวจวัด เจ้าหน้าที่ และประชาชน โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
- การรายงานสถานการณ์น้ำจากสถานีตรวจวัดน้ำฝน อ่างเก็บน้ำ และโทรมาตรขนาดเล็ก จากสถานีที่ใกล้ที่สุด
- การรายงานสถานการณ์น้ำท่วม ภัยแล้ง และอื่นๆ จากเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน
- กระดานสื่อสารสำหรับประชาชน เพื่อการตั้งกระทู้เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ การร้องเรียนความเสียหาย ข้อเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำ
- ระบบ QR code เพื่อแสดงรายงานสรุปสถานการณ์น้ำ

googleplay
appstore
swoc_doc

SWOC DOC

การปรับปรุงระบบสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
1. การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้ำ (Basin-based Approach)
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ
3. การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
4. การเสริมอำนาจประชาชนในระดับพื้นที่ (Empowering) การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในงานบริหารจัดการน้ำชลประทาน (Networking Collaboration Participation)
5. การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization)

googleplay
appstore
swoc_rf

SWOC RF

การปรับปรุงระบบสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

 

googleplay
appstore
swoc_ffc

SWOC FFC

ระบบคาดการณ์ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านจังหวัดต่างๆ ดังนี้
1. ชัยนาท
2. สิงห์บุรี
3. อ่างทอง
4. พระนครศรีอยุธยา
5. ปทุมธานี
6. นนทบุรี
7. กรุงเทพมหานคร
8. สมุทรปราการ

googleplay
appstore
swoc_monitor

SWOC Monitor

แอปพลิเคชันแจ้งเตือน รายงาน และนำเสนอข้อมูลสถานการณ์น้ำฝน อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง น้ำท่า คุณภาพน้ำ สถานการณ์ภัย
1) รายงาน แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำฝน
2) รายงาน แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
3) รายงาน แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่า
4) รายงาน แจ้งเตือนสถานการณ์คุณภาพน้ำ
5) รายงานสถานการณ์ภัย และการช่วยเหลือ กรมชลประทาน
6) ระบบช่วยตัดสินใจ (Decision Support System) ในการบริหารการระบายน้ำจากเขื่อนหลัก 35 เขื่อน รวมทั้งสถานีวัดน้ำท่าที่สำคัญจำนวน 6 สถานี

googleplay
appstore
mis

MIS ความปลอดภัยเขื่อน

ระบบบูรณาการฐานข้อมูลอ่างเก็บน้ำ ส่วนความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน แอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ แบ่งตามลุ่มน้ำและสำนักงานชลประทานทั่วประเทศ ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลอ่างเก็บน้ำ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องมือวัด รวมไปถึงที่สถานที่ตั้งของอ่างเก็บน้ำทุกแห่งในประเทศไทย

 

googleplay
teledwr

TELEDWR

ระบบนำเสนอข้อมูลตรวจวัดปริมาณน้ำฝน และระดับน้ำ (ปริมาณน้ำ) จากระบบตรวจวัดข้อมูลทางไกลแบบอัตโนมัติ แบบต่อเนื่องตามเวลาจริง เพื่อกระจายข้อมูลสถานการณ์น้ำและข่าวสารการเตือนภัยน้ำท่วมและน้ำแล้ง

 

googleplay
appstore
ews_dwr

EWR DWR

ระบบเตือนภัยล่วงหน้าแสดงผลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ที่ใช้ Smartphone บนระบบปฏิบัติการ iOS เพื่อให้ง่ายต่อการเฝ้าระวัง และติดตามระบบเตือนภัยล่วงหน้า สามารถพกพาติดตัวได้สะดวก และรวดเร็วในการเข้าดูข้อมูลที่ต้องการ

 

googleplay
appstore
dwr4thai

DWR4THAI

รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำที่มีอยู่ นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) สู่ประชาชนผ่านศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (Government Application Center) อีกทั้งสนับสนุนการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัยธรรมชาติด้านทรัพยากรน้ำ ตอบสนองกับความต้องการใช้ของผู้บริหาร เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

googleplay
appstore
srm-dwr

SRW-DWR

แอพพลิเคชั่นที่บริการข้อมูลระดับน้ำของอ่างเก็บน้ำในประเทศไทย โดยระบบได้รวบรวมข้อมูลอัตราการไหลเข้า ระดับน้ำบริเวณอ่าง และข้อมูลอัตราการไหลออก โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลพร้อมทั้งมีกราฟข้อมูลการไหลย้อนหลัง 30 วัน เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลในการใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำต่อไป

 

googleplay
appstore
national_thaiwater

National Thai Water

แอปพลิเคชันสำหรับใช้ติดตามสถานการณ์น้ำ ฝน ระดับน้ำ แหล่งน้ำ
คาดการณ์ฝน พายุ เป็นต้น

 

googleplay
appstore
thaiwater

National Thai Water

ติดตามสถานการณ์น้ำและอากาศ จากคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ ดำเนินการโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

googleplay
appstore
thai_water_plan

Thai Water Plan

ติดตามสถานการณ์น้ำและอากาศ จากคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ ดำเนินการโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

googleplay
appstore
egat_one

EGAT ONE

ให้บริการข้อมูลเขื่อน น้ำฝน และเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวม Application ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

 

googleplay
appstore
egat_water

EGAT ONE

แอพพลิเคชั่นที่จัดทำขึ้นโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อรายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนที่อยู่ภายใต้การดูแลของ กฟผ. รวมถึงข้อมูลปริมาณน้ำฝนและสภาพน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำที่เขื่อนตั้งอยู่ ทั้งด้านเหนือเขื่อนและด้านท้ายเขื่อนจากระบบโทรมาตร ที่รายงานผลการตรวจวัดจากสถานีสนามแบบอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตามสถานการณ์น้ำฝน ระดับน้ำ ปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำและสภาพน้ำในลุ่มน้ำตามจุดสำคัญๆได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

googleplay
appstore
Image

Thai Weather

ระบบตรวจเช็คสภาพอากาศแผนที่เตือนภัย การรายงานอากาศทั่วประเทศไทยโดยคำนวณเป็นร้อยละ มีการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7 วัน มีรายงานแผ่นดินไหวรอบประเทศไทย แผนที่บอกเส้นทางพายุ เรดาร์ตรวจเมฆฝน ภาพดาวเทียมดูสภาพอากาศรอบๆ ประเทศไทย และมีแผนที่อากาศ

 

googleplay
appstore
Image

ฟ้าฝน

ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเกษตรอัจฉริยะของประเทศไทย เกษตรกรสามารถทราบผลการพยากรณ์อากาศ ล่วงหน้า 7 วัน

 

googleplay
appstore
Image

พ้นภัย PhonPhai

แอปพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นเพื่อการแจ้งภัยพิบัติ และร้องขอความช่วยเหลือ รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานสามารถเห็นภาพรวมของการร้องขอ และให้ความช่วยเหลือได้พร้อมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน ลดความคลาดเคลื่อน ขาดความชัดเจนของข้อมูล ความล่าช้าในการขนส่งทรัพยากร รวมถึงการส่งต่อข้อมูลผู้ประสบภัย

googleplay
appstore
Image

Thai Disaster Alert

Mobile Application เพื่อ
- รายงานสภาพอากาศ
- รายงานคุณภาพอากาศ
- พยากรณ์อากาศ
- พยากรณ์ WRF
- ปริมาณน้ำในเขื่อน
- ข่าวสารเตือนภัย
- เหตุการณ์
- แจ้งอุปกรณ์ชำรุด

googleplay
appstore
Image

DPM Reporter

Mobile Application เพื่อใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ เครือข่ายภาคีด้านสาธารณภัยของกรมป้องกันสาธารณภัย เพื่อใช้รายงานข่าว และ บริหารข่าวสารด้านสาธารณภัย

 

googleplay
appstore
chaokaset

Chaokaset ชาวเกษตร

วางแผนการเพาะปลูกพืช หลังจากการกำหนดวันเริ่มการเพาะปลูก เช่น การให้น้ำ การให้ปุ๋ย เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเพาะปลูกที่หน่วยงานภาครัฐฯ แนะนำ

 

googleplay