ประชุมแผนการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 300 อาคารศูนย์วิศวกรรมฯ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี เลขานุการกรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมแผนการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีผู้เชี่่ยวชาญ ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 300 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา รวมทั้งวางแผน ต่อยอด พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมชลประทานให้ยกระดับและพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะตามนโยบาย ของนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ต่อไป

ภาพ: สำนักเลขานุการกรม