ประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลกรมชลประทาน ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมกรม

วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลกรมชลประทาน ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายนรเศรษฐ สองทอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายราชพล หิรัญรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลฯ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ และประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อพิจารณาเพื่อจิจารณาแผนงาน/โครงการจัดตั้งงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์