ผอ.ทส.ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สอบถามข้อมูลกับกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ และดูงานภาคสนามของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

วันที่ 8-9 กันยายน พ.ศ. 2565 นายนรเศรษฐ สองทอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะและคณะกรรมการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทานและฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี 2566 (ภาคเหนือ) ร่วมลงพื้นที่กับนายประยูร เย็นใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) รองประธานคณะอนุกรรมการและทำหน้าที่แทนประธานอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ เพื่อตรวจเยี่ยม สอบถามข้อมูลกับกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ และดูงานภาคสนามของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วย นายวุฒิชัย รักษาสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นายจิตะพล รอดพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ 1 นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ
 
ในการนี้ผู้ตรวจประเมินรับฟังการนำเสนอผลงาน โดย นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล พร้อมด้วย นายอานนท์ พรเพชรสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และตอบข้อซักถามของคณะอนุกรรมการฯ
 
ภาพข่าว: ศทส. และ Fanpage สชป.1