ผอ.ทส.ร่วมการประชุมเปิดการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ...

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายทรงพล สวยสม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมการประชุมเปิดการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้แทนกรมชลประทานจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประชุมร่วมกับ นางละออ ขันธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ณ ห้องประชุม 300 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ และประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบ กระบวนการตรวจสอบโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566