รวมแอปพลิเคชัน

  WMSC
  MOAC
  รายงานสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน
  * รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
  * ข้อมูลน้ำในอ่าง
  * ข้อมูลน้ำฝน
  * ข้อมูลน้ำท่า
  * ข้อมูลการเกษตร
  appstore           googleplay
  SWOC PR
  WMSC
  แอปพลิเคชันการรายงานสถานการณ์น้ำแบบการมีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือสำหรับรายงานสถานการณ์น้ำทั้งจากสถานีตรวจวัด เจ้าหน้าที่ และประชาชน โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
  - การรายงานสถานการณ์น้ำจากสถานีตรวจวัดน้ำฝน อ่างเก็บน้ำ และโทรมาตรขนาดเล็ก จากสถานีที่ใกล้ที่สุด
  - การรายงานสถานการณ์น้ำท่วม ภัยแล้ง และอื่นๆ จากเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน
  - กระดานสื่อสารสำหรับประชาชน เพื่อการตั้งกระทู้เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ การร้องเรียนความเสียหาย ข้อเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำ
  - ระบบ QR code เพื่อแสดงรายงานสรุปสถานการณ์น้ำ
  appstore           googleplay
  SWOC DOC
  GPF
  การปรับปรุงระบบสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
  1. การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้ำ (Basin-based Approach)
  2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ
  3. การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
  4. การเสริมอำนาจประชาชนในระดับพื้นที่ (Empowering) การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในงานบริหารจัดการน้ำชลประทาน (Networking Collaboration Participation)
  5. การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization)
  appstore           googleplay
  SWOC RF
  MOAC
  การปรับปรุงระบบสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
  appstore           googleplay
  SWOC FFC
  GPF
  ระบบคาดการณ์ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านจังหวัดต่างๆ ดังนี้
  1. ชัยนาท
  2. สิงห์บุรี
  3. อ่างทอง
  4. พระนครศรีอยุธยา
  5. ปทุมธานี
  6. นนทบุรี
  7. กรุงเทพมหานคร
  8. สมุทรปราการ
  appstore           googleplay
  SWOC Monitor
  MOAC
  แอปพลิเคชันแจ้งเตือน รายงาน และนำเสนอข้อมูลสถานการณ์น้ำฝน อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง น้ำท่า คุณภาพน้ำ สถานการณ์ภัย
  1) รายงาน แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำฝน
  2) รายงาน แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
  3) รายงาน แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่า
  4) รายงาน แจ้งเตือนสถานการณ์คุณภาพน้ำ
  5) รายงานสถานการณ์ภัย และการช่วยเหลือ กรมชลประทาน
  6) ระบบช่วยตัดสินใจ (Decision Support System) ในการบริหารการระบายน้ำจากเขื่อนหลัก 35 เขื่อน รวมทั้งสถานีวัดน้ำท่าที่สำคัญจำนวน 6 สถานี
  appstore           googleplay
  MIS ความปลอดภัยเขื่อน
  GPF
  ระบบบูรณาการฐานข้อมูลอ่างเก็บน้ำ ส่วนความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน แอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ แบ่งตามลุ่มน้ำและสำนักงานชลประทานทั่วประเทศ ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลอ่างเก็บน้ำ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องมือวัด รวมไปถึงที่สถานที่ตั้งของอ่างเก็บน้ำทุกแห่งในประเทศไทย
  appstore
  TELEDWR
  MOAC
  ระบบนำเสนอข้อมูลตรวจวัดปริมาณน้ำฝน และระดับน้ำ (ปริมาณน้ำ) จากระบบตรวจวัดข้อมูลทางไกลแบบอัตโนมัติ แบบต่อเนื่องตามเวลาจริง เพื่อกระจายข้อมูลสถานการณ์น้ำและข่าวสารการเตือนภัยน้ำท่วมและน้ำแล้ง

  appstore           googleplay
  EWR DWR
  MOAC
  ระบบเตือนภัยล่วงหน้าแสดงผลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ที่ใช้ Smartphone บนระบบปฏิบัติการ iOS เพื่อให้ง่ายต่อการเฝ้าระวัง และติดตามระบบเตือนภัยล่วงหน้า สามารถพกพาติดตัวได้สะดวก และรวดเร็วในการเข้าดูข้อมูลที่ต้องการ
  appstore           googleplay
  DWR4THAI
  WMSC
  รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำที่มีอยู่ นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) สู่ประชาชนผ่านศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (Government Application Center) อีกทั้งสนับสนุนการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัยธรรมชาติด้านทรัพยากรน้ำ ตอบสนองกับความต้องการใช้ของผู้บริหาร เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  appstore           googleplay
  SRW-DWR
  MOAC
  แอพพลิเคชั่นที่บริการข้อมูลระดับน้ำของอ่างเก็บน้ำในประเทศไทย โดยระบบได้รวบรวมข้อมูลอัตราการไหลเข้า ระดับน้ำบริเวณอ่าง และข้อมูลอัตราการไหลออก โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลพร้อมทั้งมีกราฟข้อมูลการไหลย้อนหลัง 30 วัน เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลในการใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำต่อไป
  appstore           googleplay
  National Thai Water
  WMSC
  แอปพลิเคชันสำหรับใช้ติดตามสถานการณ์น้ำ ฝน ระดับน้ำ แหล่งน้ำ
  คาดการณ์ฝน พายุ เป็นต้น

  appstore           googleplay
  ThaiWater
  WMSC
  ติดตามสถานการณ์น้ำและอากาศ จากคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ ดำเนินการโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  appstore           googleplay
  Thai Water Plan
  MOAC
  ระบบบริหารจัดการแผนงานโครงการและฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการแผนงานเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ
  1) บริหารจัดการแผนงาน
  2) ข้อมูลวิเคราะห์ภาพรวมและเชิงลึก
  3) ประมวลชั้นข้อมูล GIS
  4) ฐานข้อมูลสำหรับเก็บเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรน้ำ
  appstore           googleplay
  EGAT ONE
  WMSC
  ให้บริการข้อมูลเขื่อน น้ำฝน และเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวม Application ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

  appstore           googleplay
  EGAT Water
  MOAC
  แอพพลิเคชั่นที่จัดทำขึ้นโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อรายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนที่อยู่ภายใต้การดูแลของ กฟผ. รวมถึงข้อมูลปริมาณน้ำฝนและสภาพน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำที่เขื่อนตั้งอยู่ ทั้งด้านเหนือเขื่อนและด้านท้ายเขื่อนจากระบบโทรมาตร ที่รายงานผลการตรวจวัดจากสถานีสนามแบบอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตามสถานการณ์น้ำฝน ระดับน้ำ ปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำและสภาพน้ำในลุ่มน้ำตามจุดสำคัญๆได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
  appstore           googleplay
   
  Thai Weather
  MOAC
  ระบบตรวจเช็คสภาพอากาศแผนที่เตือนภัย การรายงานอากาศทั่วประเทศไทยโดยคำนวณเป็นร้อยละ มีการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7 วัน มีรายงานแผ่นดินไหวรอบประเทศไทย แผนที่บอกเส้นทางพายุ เรดาร์ตรวจเมฆฝน ภาพดาวเทียมดูสภาพอากาศรอบๆ ประเทศไทย และมีแผนที่อากาศ
  appstore           googleplay
  ฟ้าฝน
  GPF
  ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเกษตรอัจฉริยะของประเทศไทย เกษตรกรสามารถทราบผลการพยากรณ์อากาศ ล่วงหน้า 7 วัน
  appstore           googleplay
  พ้นภัย PhonPhai
  WMSC
  แอปพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นเพื่อการแจ้งภัยพิบัติ และร้องขอความช่วยเหลือ รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานสามารถเห็นภาพรวมของการร้องขอ และให้ความช่วยเหลือได้พร้อมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน ลดความคลาดเคลื่อน ขาดความชัดเจนของข้อมูล ความล่าช้าในการขนส่งทรัพยากร รวมถึงการส่งต่อข้อมูลผู้ประสบภัย
  appstore           googleplay
  Thai Disaster Alert
  MOAC
  Mobile Application เพื่อ
  - รายงานสภาพอากาศ
  - รายงานคุณภาพอากาศ
  - พยากรณ์อากาศ
  - พยากรณ์ WRF
  - ปริมาณน้ำในเขื่อน
  - ข่าวสารเตือนภัย
  - เหตุการณ์
  - แจ้งอุปกรณ์ชำรุด
  appstore           appstore
  DPM Reporter
  MOAC
  Mobile Application เพื่อใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ เครือข่ายภาคีด้านสาธารณภัยของกรมป้องกันสาธารณภัย
  เพื่อใช้รายงานข่าว และ บริหารข่าวสารด้านสาธารณภัย
  appstore           appstore
  WMApp
  MOAC
  แอปพลิเคชันที่ให้บริการข่าวสารด้านอุตุนิยมวิทยาและภัยธรรมชาติของโลก ได้แก่
  - ผลการพยากรณ์อากาศความละเอียดสูงล่วงหน้า 5-6 วัน สำหรับบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป
  - ผลการพยากรณ์อากาศเป็นรายเขตปกครองของแต่ละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป
  - ค่าประมาณฝนและหิมะทั่วโลกแบบเกือบทันทีทันใดโดยใช้การสังเกตของดาวเทียมมิลลิมิเตอร์เวฟแบบแพสซิฟและดาวเทียมค้างฟ้าอินฟราเรดแบบแพสซิฟ และ
  - รายงานแผ่นดินไหวทั่วโลก
  appstore
  Chaokaset ชาวเกษตร
  MOAC
  วางแผนการเพาะปลูกพืช หลังจากการกำหนดวันเริ่มการเพาะปลูก เช่น การให้น้ำ การให้ปุ๋ย เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเพาะปลูกที่หน่วยงานภาครัฐฯ แนะนำ
  appstore           googleplay
  ฟาร์มดีมีสุข (FarmDee-MeSook)
  WMSC
  ช่วยเกษตรกรบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
  - แนะนำวันเริ่มเพาะปลูกที่ให้ผลผลิตล่วงหน้าสูงสุด
  - ติดตามสถานะพืช เช่น ช่วงอายุ ความอุดมสมบูรณ์ และสถานะของน้ำในดิน เป็นต้น
  - แนะนำการให้น้ำ/ใส่ปุ๋ย
  - บันทึกข้อมูลกิจกรรมในแปลงเพาะปลูก
  appstore           googleplay
  LDD On Farm Land Use Planning
  GPF
  การจัดการดินเพื่อการปลูกพืช
  - ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืชแต่ละชนิด
  - คำแนะนำการใช้ปุ๋ยสำหรับกลุ่มชุดดิน
  - คำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเบื้องต้น
  - ลักษณะเด่นของกลุ่มชุดดินนั้น ๆ คุณสมบัติดิน ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ปริมาณน้ำที่พืชใช้ประโยชน์ได้ (Avaliable Water Capacity: AWC)
  appstore           googleplay
  ชาวนาไทย
  MOAC
  วางแผนการผลิต วางแผนการเงิน วางแผนการตลาด แนะนำเรื่องดิน เรื่องน้ำ เรื่องพันธุ์ข้าว หรือพืชเศรษฐกิจในการเพาะปลูก แบบถูกต้องและทันสมัย
  appstore           appstore
  องค์ความรู้ สู่เกษตรกร (MOAC Knowledge)
  GPF
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น "องค์ความรู้ สู่เกษตรกร" เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพผลผลิต และลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร
  appstore
  Plants for U
  MOAC
  กรมวิชาการเกษตร โดยคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ "รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร" เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการผลิตพืชสู่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น "Plants for U" เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพผลผลิต และลดต้นทุนการผลิต
  appstore
  ฟาร์ม D
  MOAC
  วางแผนการเพาะปลูกพืช หลังจากการกำหนดวันเริ่มการเพาะปลูก เช่น การให้น้ำ การให้ปุ๋ย เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเพาะปลูกที่หน่วยงานภาครัฐฯ แนะนำ

  appstore           googleplay
  Agri-Map Mobile
  WMSC
  ช่วยเกษตรกรบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
  - แนะนำวันเริ่มเพาะปลูกที่ให้ผลผลิตล่วงหน้าสูงสุด
  - ติดตามสถานะพืช เช่น ช่วงอายุ ความอุดมสมบูรณ์ และสถานะของน้ำในดิน เป็นต้น
  - แนะนำการให้น้ำ/ใส่ปุ๋ย
  - บันทึกข้อมูลกิจกรรมในแปลงเพาะปลูก
  appstore           googleplay

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png8.png8.png3.png4.png0.png
  23 พฤษภาคม 2565