คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 948/2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 8 ราย)

  คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 948/2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 8 ราย) ดังนี้

  1. นางสาวพิมพินัท์ คำเขื่อน

  2. นางวัชรีย์ บัวจีบ

  3. นางศุภวรรณ ศุขกสิกร

  4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์

  5. นายจงรักษ์ สีขุยอ้อด

  6. นางสุภาวดี พุทธรักษ์

  7. นายอุลิด รัตนตั้งตระกูล

  8. นางธัญธิตา จันทร์ดอน

   

  ดาวน์โหลดเอกสาร

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png9.png5.png2.png
  29 มกราคม 2565