คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 748/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 8 ราย)

  คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 748/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 8 ราย ดังนี้

  1.นางสาวพิมพินันท์ คำเขื่อน

  2.นางวัชรีย์ บัวจีบ

  3.นางศุภวรรณ ศุขกสิกร

  4.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณฐมน อยู่เลห์

  5.นายจงรักษ์ สีขุยอ้อด

  6.นางสุภาวดี พุทธรักษ์

  7.นายอุลิต รัตนตั้งตระกูล

  8.นางธัญธิตา จันทร์ดอน

  k 748 63

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png7.png2.png3.png
  28 มกราคม 2565