คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 313/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (15 ราย)

  คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 313/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (15 ราย)
  1. นายสุนทร เพ็งภาค
  2. นางนาทหทัย กันทะมา
  3. นางอนงค์พร แสงธีรกิจ
  4. นางสาวอาวียศ ด้วงนุ่ม
  5. นางอัจฉรา ดาวัน
  6. นางสาวหทัย รักษ์ทอง
  7. นายเสกสรร ตันเจริญ
  8. นายสุจิตร ไชยวรรณ
  9. นายณัฐนัย คล้าผึ้ง
  10. นายสมพงค์ ประทีปแก้ว
  11. นายเศรษฐา เครือสุคนธ์
  12. นายบำรุง นิยมธรรมนิตย์
  13. นางธันย์ญพร อุปการะ
  14. นางสาวภรัณยา จรูญธนกิจการ
  15. นางสาวเทพวัลย์ นาคประเสริญ 

  ดาวน์โหลดคำสั่ง

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png2.png1.png1.png9.png3.png7.png
  13 สิงหาคม 2565