คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 280/2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 9 ราย)

         คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 280/2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 9 ราย)

          1. นายเสกชัย โพธิ์ชัย

          2. นายประยูร  เย็นใจ

          3. นางรดา  รุจิณรงค์

          4. นายสำศักดิ์  อุดมศิลป์

          5. นายพิศิษฐศักดิ์  โชตะมังสะ

          6. นายธงคม  รัตนเสถียร

          7. นางอำพร  คล้ายแก้ว

          8. นายชวลิต  ธรรมรัตนะศิริ

          9. นายประวิณ  จ่าภา

          ดาวน์โหลดคำสั่ง

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png2.png1.png1.png9.png3.png4.png
  13 สิงหาคม 2565