คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 279/2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 15 ราย)

        คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 279/2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 15 ราย) 

          1.นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย

          2.นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ

          3.นายวรพงศ์ ยังวนิชเศรษฐ

          4.นายประยูร เย็นใจ

          5.นายสันติ เต็มเอี่ยม

          6.นางรดา รุจิณรงค์

          7.นายสมศักดิ์ อุดมศิลป์

          8.นายเจษฏาพงษ์ ทิพสิงห์

         9.นายพิศิษฐศักดิ์ โชตะมังสะ

       10.นายนิวัฒน์ โชติชื่น

       11.นายธงคม รัตนเสถียร

      12.นายณัฐพงศ์ พิศบุญ

      13.นางอำพร คล้ายแก้ว

      14.นายชวลิต ธรรมรัตนะศิริ

      15.นายประวิณ จ่าภา

      ดาวน์โหลดคำสั่ง

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png9.png5.png7.png
  29 มกราคม 2565