คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 244/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 12 ราย)

  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 244/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

  จำนวน 12 ราย

  1.นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย

  2.นายประยูร เย็นใจ

  3.นายณัฐพล วุฒิจันทร์

  4.นางรดา รุจิณรงค์

  5.นายวุฒิชัย รักษาสุข

  6.นายสมศักดิ์ อุดมศิลป์

  7.นายพิศิษฐศักดิ์ โชตะมังสะ

  8.นายธงคม รัตนเสถียร

  9.นายสุพัฒน์ ศรีไพรวรรณ

  10.นางอำพร คล้ายแก้ว

  11.นายชวลิต ธรรมรัตนะศิริ

  12. นายประวิณ จ่าภา

  ดาวน์โหลดคำสั่ง

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png7.png1.png5.png
  28 มกราคม 2565