คำสั่ง ศทส. ที่ 3/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  3 2564

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : [email protected]
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png2.png8.png3.png8.png8.png
  22 กันยายน 2564