คำสั่ง ศทส. ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

  1 2564

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : [email protected]
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png3.png8.png2.png6.png4.png
  21 ตุลาคม 2564