ฝ่ายบริหารทั่วไปจัดกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ในองค์กร

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยฝ่ายบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ในองค์กร ใน ๓ หัวข้อ ดังนี้ 1. เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ ทักษะการบริหารโครงการฝึกอบรม/สัมมนา 2. เรื่องการเขียนหนังสือราชการ และ 3. เรื่องการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ โดยมีนายเกรียงไกร ภูมิสิงหราช ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (ด้านวางแผนและโครงการ) นายราชพล หิรัญรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 305 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

  การจัดกิจกรรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้ถ่ายทอดความรู้จากการเข้ารับฝึกการอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ที่ได้ไปประกอบการปฏิบัติงาน และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในปีงบประมาณ 2564

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png2.png0.png0.png1.png2.png1.png
  03 กรกฎาคม 2565