โครงการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล กรมชลประทาน หลักสูตรความรู้ความเข้าใจแนวทางการกำกับดูแลข้อมูล

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

            วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี เลขานุการกรม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการจัดทำ     ธรรมาภิบาลข้อมูล กรมชลประทาน หลักสูตรความรู้ความเข้าใจแนวทางการกำกับดูแลข้อมูล สำหรับเจ้าหน้าที่ โดยมี นางอัจฉรา ดาวัน ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี กล่าวรายงาน การจัดการสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน ร่วมกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ ดร.รัฐิติ์พงษ์ พุทธเจริญ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมระบบ ฟอร์ติเน็ต (ประเทศไทย) เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่กรมชลประทานทั้งจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ที่เข้าร่วมการสัมมนา

   

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png2.png0.png0.png1.png2.png1.png
  03 กรกฎาคม 2565