ส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาแนวทางการพัฒนาตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาแนวทางการพัฒนาตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ รูปแบบออนไลน์ โดยมี ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชันส์ภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) บรรยายในเรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ผ่านโปรแกรม Zoom และ นางอัจฉรา ดาวัน ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน บรรยายในเรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ ตามกรอบธรรมภิบาลภาครัฐ ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมชลประทานทั้งจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมการสัมมนาผ่านโปรแกรม Zoom

  การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมภิบาลข้อมูลภาครัฐเบื้องต้น เพื่อให้การพัฒนาระบบสารภายในหน่วยงานกรมชลประทานให้เป็นไปตามกรอบธรรมาภิบาล ข้อมูลภาครัฐ และเพื่อให้มีช่องทางทางรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับเป็นกรอบแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png4.png8.png4.png3.png6.png
  27 พฤศจิกายน 2564