ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับงานชลประทาน ครั้งที่ 2/2564 ...

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับงานชลประทาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยมี นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา นางรดา รุจิณรงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะกรรมทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุม ณ ห้องประชุม ๓๐๐ ชั้น ๓ อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ และผ่านระบบ VDO Conference

  ในที่ประชุมมีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบโครงการจัดทำคำของบประมาณ (เหลือจ่าย) ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมชลประทาน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล กรมชลประทาน และคณะกรรมบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png4.png8.png4.png5.png0.png
  27 พฤศจิกายน 2564