โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานบน MongoDB

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานบน MongoDB ระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยมี ผศ.ดร.สุรินทร์ กิตติธรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และผศ.ดร.อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากร

  เนื่องจากข้อมูลในปัจจุบันมีความหลากหลาย ปริมาณมาก มีหลายรูปแบบ ซับซ้อน และมีปริมาณเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะข้อมูลจากการตรวจวัดระยะไกล (Telemetry) ซึ่งอาจมีข้อมูลการวัดที่แตกต่างกน ในการบริหารจัดการข้อมูลเหล่านี้ จําเป็นต้องใช้ระบบฐานข้อมูลที่ยืดหยุน และกระจาย ซึ่งเหมาะกับระบบฐานข้อมูล MongoDB ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ จึงจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน มีความรู้ความเข้าใจหลักการฐานข้อมูลชนิด NoSQL (Not only SQL) สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูล MongoDB และเชื่อมโยงกับภาษา PHP สามารถนําความรู้ที่ได้ไปวางแผนและออกแบบระบบ หรือพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png7.png2.png1.png
  28 มกราคม 2565