ผสภ.ทส. สภ.ทส. และเจ้าหน้าที่ส่วนระบบสารสนเทศฯ ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ทำงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม RID Big Cleaning Day

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์ ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสนเทศ นางสาวณัชชา ศรีทองสุข หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกิจกรรม RID Big Cleaning Day สู้ COVID-19 โดยร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ทำงาน ณ ห้อง 401 และ 403 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : [email protected]
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png1.png3.png5.png3.png2.png
  03 สิงหาคม 2564