ส่วนระบบสารสนเทศฯ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศกลาง กรมชลประทาน (GISPORTAL)

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

            วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางรดา รุจิณรงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศกลาง กรมชลประทาน (GISPORTAL) เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน จัดโดยส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2563 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 405 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมชลประทานจากส่วนกลาง และสำนักงานชลประทาน หรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของสำนัก/กอง จำนวน 30 คน การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงวิธีการใช้คลังข้อมูลภูมิสารสนเทศ ที่เป็นฐานข้อมูลกลางของกรมชลประทาน สามารถสืบค้น เข้าถึง และใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ร่วมกันผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตลอดจนให้บริการข้อมูลแผนที่เชิงพื้นที่ในรูปแบบของ Web Map Service (WMS) หรือ Web Feature Service (WFS)

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png4.png8.png4.png5.png0.png
  27 พฤศจิกายน 2564