ผสภ.ทส.และเจ้าหน้าที่ส่วนระบบสารสนเทศฯ เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการฐานข้อมูล...

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

         ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการฐานข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบ Dashboard รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2563 โดยมีว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์ ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสนเทศ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่กรมชลประทานที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ทั้งจากสำนัก/กองในส่วนกลาง และสำนักงานชลประทาน จำนวน 30 คน ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 405 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

         การจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา PHP สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปจัดทำระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png7.png1.png3.png
  28 มกราคม 2565