ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดประชุม ICT VPN สัญจร ครั้งที่ 8/2563

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

          วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดการประชุม ICT VPN สัญจร ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 15 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายสุวรรณ กอเจริญรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 15 เป็นประธาน ร่วมด้วยนายเกรียงไกร ภูมิสิงหราช ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (ด้านวางแผนและโครงการ) นายราชพล หิรัญรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และนายจรูญ แสนสุข หัวหน้าฝ่ายแผนข่ายโทรคมนาคม ผู้แทนจากทุกส่วนงานในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่จากสำนักงานชลประทานที่ 15-17 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรม ที่ 31–35 และส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานผู้ให้บริหารด้านดิจิทัลและโทรคมนาคม เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการระบบงานด้านต่างๆ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png7.png1.png3.png
  28 มกราคม 2565