ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดประชุม ICT VPN สัญจร ครั้งที่ 6/2563

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

   

            วันที่ 23 มกราคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน จัดประชุม ICT VPN สัญจรครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายไพศาล พงศ์นรภัทร ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 13) เป็นประธาน ร่วมด้วยนายราชพล หิรัญรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นายจรูญ แสนสุข หัวหน้าฝ่ายแผนข่ายสื่อสารโทรคมนาคมเจ้าหน้าที่ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และผู้แทนจากทุกส่วนงานในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานชลประทานที่ 13 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30 และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานผู้ให้บริหารด้านดิจิทัลและโทรคมนาคม เข้าร่วมประชุม การจัดประชุม ICT VPN สัญจร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมชลประทานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบรายละเอียดการให้บริการต่างๆ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจทักษะ เกี่ยวกับการให้บริการที่ทำงานผ่านระบบเครือข่าย VPN ในปีงบประมาณ 2562-2563

   

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png9.png5.png2.png
  29 มกราคม 2565