นางชุติมาศ น่วมอินทร์ ตค.ทส. ร่วมเป็น วิทยากรโครงการสัมมนาฯหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ฯ รุ่นที่ 7

  60797282 1313191698832348 2725482986437869568 o
  61018051 1313191582165693 5150484859642183680 o
  61074992 1313191688832349 5380918354812862464 o

   

  60922098 1313191598832358 2077303744944406528 o
  61040281 1313191768832341 8563830412135104512 o
   

   

           วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2562 นางชุติมาศ น่วมอินทร์ หัวหน้าฝ่ายติดตั้งซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเป็นวิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้นายช่างและวิศวกรที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทาน ในยุค Thailand 4.0 รุ่นที่ 7 โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งนายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาด้วย ในระหว่างการสัมมนามีกิจกรรมการเสวนา เรื่อง ข้อควรระวังของงานชลประทาน (งานพัฒนาแหล่งน้ำ) ในยุค Thailand 4.0 (Cautions of Irrigation Work (Water Resources Development) in Thailand 4.0) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทานพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ มีการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน โครงการติดตั้งระบบติดตามสถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการน้ำพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี RID Irrigation Management Information System (RIDIMIS) เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับยุค Thailand 4.0 รวมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้ง ร่วมกันสรุปบทเรียนในการเข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้ ณ หอประชุมดำรงศักดิ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png9.png6.png7.png
  29 มกราคม 2565