หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

  ชื่อ ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์ภายใน สายตรง โทรสาร
  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี
  2481
  2488
  0-2669-5015
  08-1866-6877
  0-2243-1320
  ผู้เชี่ยวชาญ
  ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
   นางรดา รุจิณรงค์
  2966 0-2669-3725
  08-4874-6053
  0-2669-3725
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (ด้านวางแผนและโครงการ)
   นายเกรียงไกร ภูมิสิงหราช
  2712
  2288
  0-2241-2274
  06-1420-1384
  0-2243-0966
  ส่วนบริหารทั่วไป
  ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป
    น.ส.ปิยนันท์ อนุศาสนนันท์
  2514

  0-2243-6970
  08-6627-8696
  0-2243-6933
              ฝ่ายธุรการ 2312
  2455
  0-2241-4785 0-2243-6933
              ฝ่ายบริหารบุคคลและสวัสดิการ 2431 0-2241-5158 0-2243-6933
              ฝ่ายการเงินและบัญชี 2838 0-2241-4785 0-2243-6933
              ฝ่ายพัสดุ 2780
  2614
  0-2241-2327 0-2241-7279
              คลังพัสดุ (ปากเกร็ด) 490
  491
  0-2583-0060
  0-2583-8351
  -
  ส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี
  ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี
   นางอัจฉรา ดาวัน
  2845 0-2241-7280
  08-4700-5320
  0-2241-7280 
              ฝ่ายยุทธศาสตร์ 2516 0-2241-7280 0-2241-7280
              ฝ่ายมาตรฐานเทคโนโลยี 2625 0-2669-3975 -
  ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
  ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
   นายราชพล หิรัญรักษ์
  2779 0-2669-0972
  08-4700-5323
  0-2667-0972
              ฝ่ายบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 2468
  2842
  0-2243-1096 02-667-0952
              ฝ่ายติดตั้งซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 2259 0-2669-5035 0-2669-3975
  ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
  ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
   ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์
  2844 0-2243-6972
  06-2605-1633
  02-243-6972
             ฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร            2844 0-2243-6972 02-243-6972
             ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  2515 0-2243-6971 0-2243-6962
  ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม
  ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารโทรคมนาคม
   นายภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล
  2244 0-2241-1012
  08-4874-6056
  0-2243-0966
             ฝ่ายโทรคมนาคม 2965
  2410
  0-2243-1097
  09-2554-2978
  0-2243-1097
  VPN 3401 ต่อ 2485
             ฝ่ายแผนข่ายสื่อสารโทรคมนาคม 2485  02-243-1097  -
             ฝ่ายติดตั้งและปฏิบัติการสื่อสารที่1 (สามเสน) 2963 0-2667-0963 0-2243-1097
            ฝ่ายติดตั้งและปฏิบัติการสื่อสารที่ 2 (ปากเกร็ด) 593
  467
  0-2583-8340 0-2583-8348

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png7.png2.png2.png
  28 มกราคม 2565