ทำเนียบผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   
  wutcharaนายนรเศรษฐ สองทอง
  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   

   

  downloadนายราชพล หิรัญรักษ์
  ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
  downloadนายเกรียงไกร ภูมิสิงหราช
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (ด้านวางแผนและโครงการ)

   

   
  downloadนายภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล
  ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารโทรคมนาคม
  downloadว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์
  ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
  downloadนายราชพล หิรัญรักษ์
  (รก.) ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
  downloadนางอัจฉรา ดาวัน
  ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี
  downloadนางเสาวคนธ์ สุขแสวง
  ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป
   

   

   

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png2.png0.png0.png1.png2.png4.png
  03 กรกฎาคม 2565